Blog >

icon__calendar 2010-02-23

reklam

Tan?t?m Yaz?s? Nedir? Markan?za ait ürün ya da hizmetin tan?t?ld??? (anlat?ld???) özgün içeri?e sahip reklam metinlerine tan?t?m yaz?s? diyoruz. Tan?t?m yaz?lar? marka taraf?ndan yay?nlanabilece?i gibi, markan?n inisiyatifi d?ş?nda da yay?nlanabilmektedir.Bu yaz?m?za markalar?n kendi insiyatifi ile oluşturup yay?nlad??? tan?t?m yaz?lar?n?n mahiyetini ele al?yoruz. Tan?t?m Yaz?s? Ne ?şe Yarar?Tan?t?m yaz?lar?n?n birçok farkl? fonksiyonu bulunmaktad?r. Bunlar?n üzerinden tek tek geçmek istiyorum.Tan?t?m yaz?s? marka bilinirli?inizi artt?r?r.Ürün ya da hizmetinizin bilinirli?ini artt?r?r.Yay?nland??? mecraya ba?l? olarak size prestij katar. (Tan?t?m yaz?n?z?n Hürriyet Gazetesi gibi bir yerde yay?nland???nda, potansiyel müşterileriniz taraf?ndan nas?l alg?lanaca??n?z? bir düşünün!)Web sitelerine nitelikli yüksek ziyaretçi trafi?i yakalamak için SEO (arama motoru optimizasyonu) çal?şmalar? yapan markalar, farkl? sitelerde yine tan?t?m yaz?s? yay?nlatarak bu kriteri yerine getirir.Tan?t?m Yaz?lar? Nerelerde Yay?nlan?r?Son dönemde yeni medya ortam?n?n h?zl? gelişimi ile beraber blog ve haber sitelerinin yakalad??? inan?lmaz ziyaretçi rakamlar?, tan?t?m yaz?lar?n?n sadece online mecralarda yay?nlanan metin içerikler oldu?unun düşünülmesine neden oldu.Halbuki tan?t?m yaz?lar? geleneksel medyan?n en önemli bas?n organlar? olan gazete ve dergilerde de yay?nlanmaktad?r. Yani bir tan?t?m yaz?s?n? hem geleneksel medya da hemde yeni medya da kullanman?z mümkündür.Yaln?z yeni medya mecralar?nda yay?nlayaca??n?z tan?t?m yaz?lar?n?n maliyeti geleneksel medya mecralar?nda kinden çok daha az maliyetlidir. Ayn? zamanda yeni medya ortam?nda yay?nlad???n?z içeriklerinizi çok daha sa?l?kl? raporlayabilmeniz mümkündür..