Blog > ORCAF?L 5 MG ?LE SERTLEŞME PROBLEMLER?N? ÇÖZÜN

ORCAF?L 5 MG ?LE SERTLEŞME PROBLEMLER?N? ÇÖZÜN

icon__calendar 2010-02-23

ORCAF?L 5 MG

T?p dilinde sertleşme sorunlar?na verilen isim erektil disfonksiyondur. Erkeklerde sertleşme sorunun temelinde penis bölgesine giden damarlar?n daralmas? bulunur. Daralma sonucunda kan ak?ş?n? penis bölgesine yeteri kadar kan ulaşmaz ve penis erekte olamaz. Sorunun çözümü için destekleyici kullan?lmas? gerekmektedir.

Orcafil 5 mg içeri?inde tadalafil bulunan ve sertleşme problemlerine çözüm sunan bir üründür. Ürünün ana görevi penis bölgesine giden ve daralm?ş damarlar? genişletmesi bulunmaktad?r. Genişleyen damarlardan kan daha rahat ve kolayca geçmektedir. Bunun sonucunda kan penis bölgesine ulaşmakta ve penis erekte etmektedir.

Bunun yan?ndan ürün prostat tedavisinde de s?kl?kla kullan?lan bir üründür. Ürünün içeri?indeki tadalafil maddesi prostat sorunun tedavi edici etki sa?lamaktad?r. Ancak ürün prostat tedavisinde kullan?lmak isteniyorsa öncelikle bir üroloji doktorunda tavsiye al?nmas? ve reçete edilmesi gerekmektedir.

Orcafil 5 Mg Nas?l Kullan?l?r

Ürünün etkili olabilmesi için do?ru kullan?lmas? gereklidir. Ürün do?ru kullan?lmad??? taktirde beklenilen etkinin alt?nda kalmas? olas?d?r.

Ürünün mutlak cinsel aktiviteden önce kullanmal?s?n?z. E?er kullan?mdan sonra cinsel aktivite gerçekleşmezse ürünün beklenilen etki al?namayabilir.

Orcafil 5 mg cinsel aktiviteden 1 saat önce kullan?lmal?d?r. Ürünü su ile birlikte kullanman?z etkisini daha h?zl? bir şekilde gösterebilmesi için önemlidir. Ürün alkol ile birlikte kullan?lmaya uygundur. Ancak uzmanlara göre alkol ile birlikte kullan?mlar ürünün etkisini düşürebilmektedir. Çünkü alkol de damarlar üzerinde etkili olan bir üründür.

Ürünün etkisi ortalama olarak 1 saat içerisinde aç??a ç?kmaktad?r. Aç??a ç?kt?ktan sonra ise 36 saate kadar sürmektedir.

Ürünü 24 saat içerisinde bir defa kullanmal?s?n?z. Ayn? anda 1 adetten fazla tablet kullan?m?  yapmamal?s?n?z. Bu tür kullan?mlarda san?lan?n aksine ürünün etkisini azaltmaktad?r.

Orcafil 5 Mg Yan Etkileri

Her ürünün belirli miktarlarda yan etkileri bulunmaktad?r. Ancak önemli olan bu yan etkilerin derecesidir. Orcafil 5 mg’?n da yan etkileri bulunsa da bu yan etkiler genellikle nadiren görülür ve herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendili?inden düzelir. Ancak baz? durumlarda da bir s?al?k kuruluşuna başvurmak gerekiyor. E?er ortaya ç?kan yan etkiler 4 saat boyunca varl???n? sürdürürse yak?ndaki bir sa?l?k kuruluşuna başvurabilirsiniz.

Baş a?r?s?, eklem a?r?lar? ve hafif bel, s?rt a?r?lar? en s?k karş?laş?lan yan etkiler aras?ndand?r.