Blog > Viagra Fiyat?

Viagra Fiyat?

icon__calendar 2010-02-23

Viagra fiyat? üzerinde iki adet büyük etken vard?r. Bunlardan ilki Viagra tabletlerin içerdi?i sildenafil oran?d?r. Sildenafil, Viagra?n?n cinsel gücü art?r?c? etkisini sa?layan esas bileşendir. Penis kan damarlar?n? aktive ederek, kan ak?ş h?z?n? art?r?c? özelli?i vard?r. Viagra tabletler ise farkl? ihtiyaçlara çözüm sunabilmek için farkl? miktarda sildenafil içeren dozlarda sat?l?r. Viagra fiyat? da doz gereksinime göre de?işiklik gösterir.

Viagra fiyat? üzerindeki di?er bir önemli etken ise sat?n al?nacak tablet say?s?d?r. Viagra, 4 ile 30 adet tablet içeren farkl? kutu yap?lar? ile sunulur. Ürünün tablet say?s? artt?kça birim tablet baş?na ödenmesi gereken tutar da düşer. Bu nedenle Viagra?y? sürekli olarak kullanan bireylerin çok say?da tablet içeren (örne?in Viagra 30?lu tablet) ürünleri tercih etmesi önerilir. Viagra fiyat? ile birlikle güvenilirli?i ile de di?er performans art?r?c?lar?n bir ad?m önüne geçer. Pfizer taraf?ndan Amerika?da üretilen Viagra, dünyan?n önde gelen g?da ve ilaç araşt?rma kurumlar?ndan tam not alm?şt?r.

Ancak kullan?c?lar?n Viagra sat?n al?rken bir hususta dikkatli olmalar? gerekmektedir. Hem popülaritesi hem de milyonlara varan Viagra sat?ş rakamlar? Viagra?n?n sahte üretimlerinin gerçekleşmesine neden olmuştur. Viagra fiyat? sabit olmakla birlikte sahte ürünler genellikle piyasan?n çok alt?ndad?r. Sahte Viagra kullan?m?n?n cinsel performans? art?rmad??? bilinmektedir. Ayr?ca içerisinde yer alan maddeler de sa?l?k için risk oluşturabilir. Bu nedenle güvenli bir al?şveriş için bilinen al?şveriş sitelerinin veya eczanelerin tercih edilmesi önerilir.

Kaynak : https://cialis.eczanedensatis.com.tr/viagra-fiyati/